shang

民族服饰分类

Object Detection

Roboflow Universe shang 民族服饰分类

民族服饰分类 Computer Vision Project

TRY THIS MODEL
Drop an image or

Images

2474 images
Explore Dataset

Trained Model API

This project has a trained model available that you can try in your browser and use to get predictions via our Hosted Inference API and other deployment methods.

Cite This Project

If you use this dataset in a research paper, please cite it using the following BibTeX:

@misc{
              -eieli_dataset,
              title = { 民族服饰分类 Dataset },
              type = { Open Source Dataset },
              author = { shang },
              howpublished = { \url{ https://universe.roboflow.com/shang-8ylqx/-eieli } },
              url = { https://universe.roboflow.com/shang-8ylqx/-eieli },
              journal = { Roboflow Universe },
              publisher = { Roboflow },
              year = { 2023 },
              month = { dec },
              note = { visited on 2024-05-25 },
              }
            

Connect Your Model With Program Logic

Find utilities and guides to help you start using the 民族服饰分类 project in your project.

Source

shang

Last Updated

5 months ago

Project Type

Object Detection

Subject

a-aa-a-aaaa

Views: 118

Views in previous 30 days: 26

Downloads: 12

Downloads in previous 30 days: 3

License

CC BY 4.0

Classes

achangzu baizu baoanzu bulangzu buyizu chaoxianzu daizu dawoerzu deangzu dong dongxiangzu dulongzu elunchunzu eluosizu ewenkezu gaoshanzu hanizu hanzu hasakezu hezhenzu huizu jingpozu jingzu jinuozu keerkezizu lahuzu lizu luobazu manzu maonanzu menbazu mengguzu menguzu miaozu mulaozu naxizu nuzu pumizu qiangzu salazu shezu shuizu susuzu tajikezu tataer tujiazu tuzu wazu weiwuezu wuzibiekezu xibozu yaozu yizu yuguzu zangzu zhuangzu