mingzufushi

1

Classification

1 Computer Vision Project

Images

5160 images
Explore Dataset

Cite This Project

If you use this dataset in a research paper, please cite it using the following BibTeX:

@misc{
              1-qlrjs_dataset,
              title = { 1 Dataset },
              type = { Open Source Dataset },
              author = { mingzufushi },
              howpublished = { \url{ https://universe.roboflow.com/mingzufushi/1-qlrjs } },
              url = { https://universe.roboflow.com/mingzufushi/1-qlrjs },
              journal = { Roboflow Universe },
              publisher = { Roboflow },
              year = { 2024 },
              month = { jan },
              note = { visited on 2024-05-18 },
              }
            

Connect Your Model With Program Logic

Find utilities and guides to help you start using the 1 project in your project.

Source

mingzufushi

Last Updated

5 months ago

Project Type

Classification

Subject

1

Views: 47

Views in previous 30 days: 0

Downloads: 3

Downloads in previous 30 days: 0

License

CC BY 4.0

Classes

achang baizu baoan bulangzu buyi chaoxian daizu dawoer deangzu dong dongxiangzu dulongzu elunchunzu eluosizu ewenkezu gaoshan gelaozu hanizu hanzu hasakezu hezhezu huizu jing jingpozu jinuo keerkezizu lahu lizu luobazu manzu maonanzu menbazu menguzu miaozu mulaozu naxizu nuzu pumi qiangzu salazu she shuizu susu tajike tataer tujiazu tuzu wa weiwuezu wuzibiekezu xibozu yao yizu yugu zangzu zhuang